2023, Vol: 9, Issue: July-December 2023

  1. Gaurav Soni

  2. A. Ibeyaima and Potsangbam Kumar Singh

  3. Reena Kulkarni, Sreelakshmi MS, Srilakshmi

  4. Sandhya Kumar, Satish Pai

  5. Bhardwaj Gururaj Vadiraj, Chepattu Mohammed Abdullah Anzar, Molath Varkey Joseph, et. al.

  6. Achyut Prabhakar Jagdale, Pravin Raghunatharo Joshi, Amit Hanmant Shingare

  7. Pankaj Kaushik and Ritu Kaushik

  8. Vineeta Singh and Stuti Sharma

  9. Salim Khamis Said, Abdulla Ibrahim Ali, and Michael Burkart

  10. Garima Yadav and Kanchan Chowdhury